Nationaal Jobcoach Register

Registratie PE-punten opleiders

Aanbieders van scholing / training / activiteiten kunnen Permanente Educatie (PE)-punten bij NVS aanvragen. Bij het volgen van een training, opleiding of workshop kan door de jobcoach vooraf bepaald worden of voor het betreffende onderdeel reeds PE-punten zijn toegekend. De jobcoach hoeft in dat geval slechts de unieke code te vermelden en een bewijs van deelname aan te leveren.

Bij toekenning wordt de activiteit vermeld met het toegekende aantal PE-punten op de NVS-website.

Leidend criterium voor de toekenning van PE-punten is dat de activiteit moet bijdragen aan het onderhouden of vergroten van de kennis en/of vaardigheden van de jobcoach. Voor het bepalen van de hoeveelheid toe te kennen PE-punten wordt door de PE-commissie gekeken binnen de beschrijving van de betreffende activiteit naar:

1. De duur van de activiteit en het aantal contacturen. Hoeveel uren inzet pleegt de deelnemer. Hoeveel direct en persoonlijke contact is er tussen een trainer en de deelnemer;

2. Het niveau van de activiteit. In welke mate is er een bijdrage aan ontwikkeling of onderhoud van kennis en kunde. En is dit op praktisch-, of op MBO, HBO of Academisch niveau.

3. De inhoud en relevantie van de activiteit. Wat heeft de activiteit inhoudelijk te bieden op het gebied van toepasbaarheid, competentiegerichtheid, diepgang, vernieuwing of deskundigheid binnen het werkveld van de jobcoach.

Wilt u als opleider een aanvraag doen voor de registratie van PE-punten? Neem dan contact met ons op via nvs@blikopwerk.nl

Als aan de activiteit eenmaal punten zijn toegekend, blijven deze gedurende twee jaar na de eerste trainingsdatum geldig. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het hernieuwen van de aanvraag bij NVS voor afloop van de termijn van twee jaar.

De geldigheid van de toekenning vervalt als er sprake is van tussentijdse essentiële veranderingen in de activiteit, die effect hebben op één of meer van de toetsingscriteria. De aanvrager is er zelf voor verantwoordelijk dit aan de NVS te melden.